สรุปการสอบเข้าเตรียม+มหิดลของพวกเราชาวทุมวัน 54 (+รายชื่อ)

รวบรวมสถิตินักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันที่สอบติดเตรียมและมหิดลครับ ไม่รับประกันความถูกต้องนะครับ อาจมีผิดพลาดไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับ

หากต้องการดูรายชื่อทั้งหมดกด “อ่านต่อ” ได้เลยครับ

สรุป: ติดเตรียม 96(89+7) คน ติดมหิดล 43(30+13) คน


เตรียม [อย่างเดียว] (สอบ+โควต้า) มหิดล[อย่างเดียว] (ตัวจริง+ตัวสำรอง) ทั้งสองที่ รวม
ชาย 22 7+2 16 47
หญิง 46+2 7+1 10 66
รวม 70 17 26 113

พวกที่ติดทั้งสองที่


เตรียม[สอบ+โควต้า]และมหิดลตัวจริง เตรียม[สอบ+โควต้า]และมหิดลตัวสำรอง รวม
ชาย 10+3 3+0 16
หญิง 1+2 7+0 10
รวม 16 10 26

UPDATE: เพิ่มตารางติดทั้งสองที่ + คนที่ขาดไปในการทำตารางครั้งที่แล้ว

เตรียมอุดม 96 คน
ภาษา-คณิต
ด.ช. กฤตธี ตัณฑสิทธิ์ 343
ด.ช. จิรภัทร์ เตชะจงจินตนา 444
ด.ช. ประณัฐ พรศรีนิยม 446
ด.ญ. พิมพ์รัก พลคณา 442
ด.ช. วรธีร์ พรหมลิขิตกุล 446
ด.ญ. วรรณพร พรจะเด็ด 353
ด.ญ. หทัยภัทร ทิพางค์กุล 421
ภาษา-ญี่ปุ่น
ด.ญ. ธัญชนก อิงศรีสว่าง 343
ด.ญ. ยสวดี เรี่ยมรัตนากร 421
ด.ช. รดิศ รุธิรพงษ์ 442
ภาษา-ฝรั่งเศส
ด.ญ. นภัสสร วิทยาศัย 444
ด.ญ. ศุภศิรินทร์ นิลกำแหง 445
วิทย์-คณิต
ด.ช. กลวัชร จารุนิภากุล 442
ด.ช. กัลย์ ทิพย์รัตน์ 421
ด.ช. คณนาถ คงสกนธ์ 443
ด.ช. คณิน ตีระวัฒนพงษ์ 343
ด.ญ. จรรพฤม รัตนแสงหิรัญ 441
ด.ญ. จิดาภา วนิชานนท์ 441
ด.ญ. จิตธิดา พานิช 446
ด.ช. จิรัฏฐ์ สุขมี 446
ด.ช. เจแปน อินทะกัลยา 444
ด.ญ. ชญามัย พุทธเจริญลาภ 446
ด.ญ. ชญาสินี พิริยสกุลพัฒน์ 421
ด.ญ. ชนกานต์ มีรอด 445
ด.ช. ชโนภาคย์ จันทรมัสการ 444
ด.ญ. ช่อลัดดา วิชญสมบูรณ์ 441
ด.ญ. โชติกา สิ้นเคราะห์ 443
ด.ญ. ฐิติกาญจน์ ชัยภูวภัทร 442
ด.ช. ฐิติพัฒน์ ตรีกิตตินุรักษ์ 445
ด.ช. ฐิติภัทร์ อัศวรัตนาภรณ์ 445
ด.ญ. ฐิติรัตน์ ตั้งต่อสกุล 442
ด.ญ. ฑภิสรา พุทธาคุณเจริญ 445
ด.ญ. ณัฎฐา มี้เจริญ 421
ด.ช. ณัฏฐ์ อนุกูลประเสริฐ 446
ด.ญ. ณัฏฐนิช พึ่งจันทรเดช 443
ด.ช. ณัฐ ศิริรัตน์บุญขจร 353
ด.ญ. ณัฐชา อินทร 441
ด.ญ. ณัฐณิชา วิทยโกมล 443
ด.ช. ณัฐพล จินตนาดิลก 442
ด.ช. ดริษ บัวทอง 446
ด.ญ. ดวงพร ทัตตินาพานิช 443
ด.ญ. ถิรตา ถิราติ 446
ด.ช. ธนกร ครองสินภิญโญ 445
ด.ช. ธนกัลป์ วงศ์วราวิภัทร์ 446
ด.ช. ธนภูมิ พนิตนันท์ 445
ด.ญ. ธนัทนันท์ ตันชีวะวงศ์ 445
ด.ญ. ธนิดา หมวกสอาด 421
ด.ช. ธนิสร สุคนธบุษย์ 421
ด.ญ. ธรรมธิดา เกตุศิริ 353
ด.ช. ธีรภัทร ศรีมโนรถ 441
ด.ญ. นพรัตน์ วัชรโยธิน 443
ด.ญ. นภัสสร พานิชชีวะกุล 445
ด.ญ. นรมน จักรธรานนท์ 343
ด.ญ. นรรธพร ถิฐาพันธ์ 446
ด.ญ. บุญสิตา วิรบุญชัย 353
ด.ญ. พรธีรา มุทิรางกูร 441
ด.ญ. พริมา เพชราภิรัชต์ 444
ด.ช. พัฐรวี สินคณารักษ์ 421
ด.ญ. พิจาริน วงศ์สุวรรณากร 441
ด.ญ. พิม เชี่ยววิทย์ 442
ด.ญ. พิมพ์ชนก พึ่งเสมา 444
ด.ช. พีรณัฐ มหธรรม 445
ด.ญ. ภคพร ต่อศิริสุข 441
ด.ช. ภควัต หลิ่มศิริ 442
ด.ช. ภักดิ์ภูมิ ศิริพานิชย์ 441
ด.ญ. ภาวินี บำรุงศักดิ์ศิลป์ 444
ด.ญ. เมธ์วดี อภิรักษ์นันท์ชัย 446
ด.ช. รณชิต สัตยเศารยะ 446
ด.ญ. รมิตา เฉลิมชวลิต 443
ด.ช. รัชวิชญ์ เสรฐภักดี 443
ด.ช. วจน กีฬา 421
ด.ช. วรณ ปัญโญวัฒน์กูล 444
ด.ญ. วรดา วรมิ่ง 421
ด.ญ. วิญาดา ขวัญเจริญทรัพย์ 442
ด.ญ. วิรัญญา อุปพันธ์ 343
ด.ญ. วีรยา พงศ์สุทธิยากร 421
ด.ช. ศาลิน สิงคาลวานิช 444
ด.ญ. ศิรดา จินตนาวสันต์ 445
ด.ญ. ศิรดา อุดมภักดีพงศ์ 444
ด.ญ. สขิลา บุณยรัตพันธุ์ 442
ด.ช. สยาม สังข์ประเสริฐ 442
ด.ช. สรวิชญ์ ลิมโพธิ์ทอง 443
ด.ญ. สรสิธา อิ่มประสิทธิชัย 343
ด.ช. สิทธิณัฐ สุระประเสริฐ 441
ด.ญ. สุกัลยา ปริยะบำรุงชาติ 421
ด.ญ. สุพิชชา ตันติเมฆบุตร 441
ด.ญ. สุวิมล สถาวร 445
ด.ญ. อภิชญา วิวัฒน์รัชต์ภาคย์ 343
ด.ญ. อัฐภิญญา สุรินทร์รัตน์ 445
โควต้า
ด.ญ. กวินชนก แสงชวลิต 445
ด.ญ. ธัญวรัตม์ กองสวัสดิ์ 353
ด.ช. นิติพัฒน์ ศรีปิยะโสทร 441
ด.ญ. พรกมล ติรณะประกิจ 442
ด.ช. วิชชากร กมลพรวิจิตร 443
ด.ญ. สุวิมล สิระนาท 445
ด.ช. อัษฎาพงษ์ ศรีนวกุล 443
มหิดล 43 คน
ตัวจริง
ด.ช. กลวัชร จารุนิภากุล 442
ด.ช. คณนาถ คงสกนธ์ 443
ด.ญ. คริษฐา ศุภนิมิตอมร 446
ด.ช. จิรัฏฐ์ สุขมี 446
ด.ช. เจแปน อินทะกัลยา 444
ด.ญ. ชัชสรวง จิระพรชัย 445
ด.ญ. ณัฐณิชา วิทยโกมล 443
ด.ช. ณัฐพงศ์ น้ำฟ้า 441
ด.ช. ธนกัลป์ วงศ์วราวิภัทร์ 446
ด.ช. ธนภูมิ พนิตนันท์ 445
ด.ช. ธนวัฒน์ แซ่แต้ 442
ด.ช. ธนวัต พฤกษ์มหาชัยกุล 446
ด.ญ. ธัญรัตน์ วิวัฒนเดชา 421
ด.ญ. ธัญวรัตม์ กองสวัสดิ์ 353
ด.ญ. ธันยพร พ่วงเพ็ชรสวัสดิ์ 442
ด.ช. ธีรภัทร ศรีมโนรถ 441
ด.ญ. นัทธมน ยมพุก 444
ด.ช. นิติพัฒน์ ศรีปิยะโสทร 441
ด.ญ. ปวันรัตน์ ตั้งสีฟ้า 442
ด.ญ. พรกมล ติรณะประกิจ 442
ด.ญ. ภคพร อู่เต่าบิน 446
ด.ช. ภักดิ์ภูมิ ศิริพานิชย์ 441
ด.ช. ภัทรพล ตันติไชยากุล 445
ด.ช. วรณ ปัญโญวัฒน์กูล 444
ด.ช. วรนาถ ดวงจำปา 421
ด.ช. วรภัทร ไมตรีวงษ์ 444
ด.ช. วิชชากร กมลพรวิจิตร 443
ด.ช. สยาม สังข์ประเสริฐ 442
ด.ช. อริญชย์ จารุวัฒนชัย 353
ด.ช. อัษฎาพงษ์ ศรีนวกุล 443
สำรอง
ด.ช. คณิน ฐานถิร 421
ด.ญ. จิดาภา วนิชานนท์ 441
ด.ญ. โชติกา สิ้นเคราะห์ 443
ด.ญ. ณัฏฐนิช พึ่งจันทรเดช 443
ด.ช. ธนกร ครองสินภิญโญ 445
ด.ญ. ธรรมธิดา เกตุศิริ 353
ด.ช. นวฤกษ์ รุ่งศรีศศิธร 442
ด.ญ. เพียงมาศ ทัศนียพันธุ์ 444
ด.ญ. ภคพร ต่อศิริสุข 441
ด.ญ. รมิตา เฉลิมชวลิต 443
ด.ช. รัชวิชญ์ เสรฐภักดี 443
ด.ช. วจน กีฬา 421
ด.ญ. วีรยา พงศ์สุทธิยากร 421
  • ทุมวัน 52

    เห็นแล้วช็อก !

    ทำไมยอดคนติดเตรียมถึงหดหาย

    สองปีก่อน ติดร้อยกว่าๆ(นับแค่สายวิทย์)

    มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย