รายชื่อผู้สอบติด Gifted คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดม

ประกาศผลการสอบ Gifed เลขครับ ไปดูกันได้เลย

สาธิตปทุมวัน [สอบ+โควต้า] อื่นๆ [สอบ+โควต้า] รวม
ชาย 6+3=9 13+7=20 19+10=29
หญิง 0+3=3 10+3=13 10+6=16
รวม 6+6=12 23+10=33 29+16=45

ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆอันเกิดจากข้อผิดพลาดในการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้

สาธิตปทุมวัน 12 คน

51987 นาย ธนภูมิ พนิตนันท์ 445
52118 นาย จิรัฏฐ์ สุขมี 446
54420 นาย ภักดิ์ภูมิ ศิริพานิชย์ 441
54863 ด.ช. คณนาถ คงสกนธ์ 443
56440 นาย วรณ ปัญโญวัฒน์กูล 444
56625 นาย กลวัชร จารุนิภากุล 442
68015 ด.ญ. สุวิมล สิระนาท 445
68019 น.ส. พรกมล ติรณะประกิจ 442
68024 ด.ญ. ธัญวรัตม์ กองสวัสดิ์ 353
68027 นาย วิชชากร กมลพรวิจิตร 443
68028 นาย อัษฎาพงษ์ ศรีนวกุล 443
68029 นาย นิติพัฒน์ ศรีปิยะโสทร 441

อื่นๆ 33 คน

50042 ด.ญ. พรรณรัตน์ จารุพงศ์โสภณ
50101 นาย ภาณุวิชญ์ พวงสุวรรณ
50117 นาย ธนธรณ์ ฉัตรชมชื่น
50145 ด.ช. พีรวัส เหล่าบุญเกื้อ
50329 นาย ญาณภัทร เตชะแสนศิริ
51360 นาย วรวินทร์ ไตรวิทยานุรักษ์
51429 น.ส. บุณยาพร นำสว่างเนตร
51593 นาย ศิรกฤษฎิ์ รุ่งโรจน์ชัยพร
51766 ด.ช. จิธณัท วัฒนานนท์
52157 นาย ชวนันต์ ปัทมมงคลชัย
53039 นาย พงศภัค สวัสดิรักษ์
53547 นาย จิรกิตต์ กิตติภัสสร
53819 ด.ญ. กมลภัทร ตั้งกิจวนิชกุล
54609 น.ส. อัจฉริยา วิพัฒนกิจเจริญ
54625 ด.ญ. วริศรา จันทร์ลอย
55512 นาย ก้องพต หาญนิรัญกูร
56257 น.ส. ณัฐวรา เปี่ยมสุวรรณ
56460 น.ส. ปิยาพัชร สินทรัพย์
56599 น.ส. ธิดารัตน์ จันท์จเริญวงษ์
56732 น.ส. ธิติยา เหล่าธิรพาณิช
56760 นาย ชยณัฐ พานิช
57025 ด.ญ. ณัฐณิชา อภิชนกิจ
57087 ด.ช. ถิรเทศ ลี้สุทธิพรชัย
68017 นาย ภควุฒิ จิรดิลก
68018 นาย เบญจ์ พรวิลาวัณย์
68020 นาย เฉลิมวิชญ์ สร้อยพุตตาน
68023 นาย นิพิธ เจริญงาม
68032 นาย พัชรสกล ตั้งจิตเจริญชัย
68033 นาย อภิสฤษฎิ์ ชลภัทรอภิวิชญ์
68034 ด.ช. ภคพล ศุภนิรัตติศัย
69018 ด.ญ. พัชรียา เมฆะสุวรรณดิษฐ์
69071 ด.ญ. พิมพ์มาดา อริยะรุกันต์
69152 ด.ญ. จุฑาสิริ ชวลิตกุล